Rådsmøte 21.12.2020

Til stede: Fulltallig

Sak 39/20: Rådet diskuterer og behandler spørsmål tilsendt fra Styret rundt mulighetene for alternative måter å gjennomfør valg på dersom Storsalen ikke kan benyttes på ordinær måte grunnet pandemien

Tolkning: Svar på spørsmål om Rådet kan sitte etter at to-årsperioden har gått ut dersom dte ikke er mulig å gjennomføre valg

Rådet følger kalenderåret, og at normalt sitter rådsmedlemmer i to år. Rådet tolker intensjonen til lovene, det vil si at for de andre to styrende organ sitter de til det er nye medlemmer som tar over, samt at det nok ikke er lovenes intensjon at organisasjonen ikke kan drives videre. Eksempelvis grunnet manglende budsjett, siden Rådets innstilling til budsjettet må være kjent før storsalen kan behandle det. Her er det nødvendig at det eksisterer et vedtaksdyktig Råd. Samfundets lover er generelt ganske enkle, og sier ikke mer enn de må. Det vi si at det i noen situasjoner er nødvendig å tolke hensikten og logikken i lovene forøvrig. Paragrafene som omhandler Rådet er nok spesielt enkle. Denne delen av lovene ble nok introdusert etter lovene om FS og Styret, da Rådet er et yngre organ. Dette spiller også inn i Rådets vurdering av at det ikke er intensjonen at det ikke skal eksistere et vedtaksdyktig Råd, da Rådet ble introdusert senere i organisasjonens liv, av en grunn. Rådet anbefaler at Styret jobber mot en lovendring som inkluderer en tydeliggjøring av at Rådet, på samme måte som Styret og Finansstyret, sitter til det er valgt nye medlemmer. Dette når det kan avholdes ordinære møter, og ordinære valg. Det er ikke en hastesak, men en ryddig presisering som kan være nyttig på et senere tidspunkt.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.