Rådsmøte 23.03.2021

Tilstede: Petter Hjørungnes Jacobsen, Ingeborg Hollekim Bringslid, Sveinung Heide Vaskinn, Bernhard Kvaal, og Miriam Finanger Nesbø

Sak 19/21: Samfundet stenger dørene igjen grunnet Covid-19

Huset holder stengt fram til tidligst 11. april 2021.

Sak 20/21 Nybyggstatus

Rådet fikk presentert status for nybygg, og nybyggbudsjett, av Finansstyrets leder Dag Herrem. Dag svarte også på spørsmål. Her var nåsituasjon for organisasjonsformen, spesielt med tanke på belutningsmyndighet, og hvem som eier risikoen når prosjektet starter, viktig for Rådet.

Vedtak
Ut fra Rådets oppgave med å følge den økonomiske driften av Samfundet og den uvanlige størrelsen av prosjekt «Nybygg på Fengselstomta», og derav mulige konsekvenser for Samfundets drift, ønsker Rådet å være tett på prosjektet. Overordnet dette er den nødvendige informasjon til medlemmer og vedtak i Samfundsmøter, samt beskrivelse av mulig risiko og håndtering av denne. Rådet mener det er hensiktsmessig at det foreligger et hovedmandat (prosjektmandat) som gir rammer for prosjektet og som viser organisering inklusive roller og tildelt ansvar. I dette burde det inngå en framdriftsplan og også hvem som bidrar inn i prosjektet gjennom konsulentoppdrag. I et byggeprosjekt vil normalt selve kontraktsinngåelsen med en entreprenør for byggingen være det viktigste og mest interessante, og Rådet synes det kan være greit at være godt informert om den delen i forkant av inngåelse. Av den grunn ønsker Rådet møter med sentrale personer på riktig tidspunkt. Rådet mener at den beskrevne framgangsmåten underbygger en god håndtering av byggesaken i Samfundet som vil stå seg godt i ettertid.

Sak 21/21 Presentasjon av økonomi og status for Studentersamfundet

Finansstyret, ved leder Dag Herrem, presenterte årsberetning og regnskap for 2020. Rådet ser seg enig i uttalelser fra FS-leder i at det rent økonomisk har gått etter forholdene greit, men at det er kulturen og organisasjonslivet som har slitt under coronabegrensningene. Kultur og organisasjonsliv er Studentersamfundets kjerne.

Rådet vil derfor rette en takk til Finansstyret for at de har prioritert gjengaktivitet, og å holde Huset åpent for medlemmene, over økonomi i 2020. Rådet ønsker også å løfte arbeidet Styret har gjort i 2020. Da det har blitt mindre mulighet for begerklang har Styret lagt sitt engasjement i å muliggjøre Nybygg, dette står det stor respekt av.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.