Rådsmøte 28.01.22

Til stede: Petter Hjørungnes Jacobsen, Ingeborg Hollekim Bringslid, Sveinung Heide Vaskinn, Miriam Urke Nesbø, Bernhard Kvaal, og Snorre Vestli

Sak 06/21: Vedtak i budsjettsak om Nybygg på fengselstomta

Vedtak
Rådet har hatt ny gjennomgang av byggesaken. Saken var først oppe som sak 41/21, men grunnet økning av budsjettrammen blir saken behandlet på nytt i Finansstyret, Rådet, og Storsalen. Rådet har hatt nok et møte med relevante konsulenter og representanter fra Finansstyret, samt egen samtale med Finansstyrets leder vedrørende finansiering. Etter Rådets oppfatning er det gjort et nytt grundig arbeid etter at kostnadsbildet måtte oppjusteres. Det nye budsjettet er basert på faktiske priser i motsetning til det forrige som var basert på erfaringspriser. Både kostnadssiden og finansiering ansees som godt gjennomarbeidet. Rådet anbefaler Storsalen å godkjenne budsjettet for nybygg på Fengselstomta med en ramme på 245 mill NOK

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.