Rådsmøte 09.05.2022

Til stede: Petter Hjørungnes Jacobsen, Ingeborg Hollekim Bringslid, Sveinung Heide Vaskinn, Miriam Urke Nesbø, Bernhard Kvaal, og Jan Henrik Jahren

Sak 28/22: Risiko i forbindelse med "usikkerhet i grunn" og sprekker i fasaden

Rådet har diskutert forrige FS-møte, og spesielt saken knytta til spunting, sprekker i fasaden, samt mulige økonomiske følger av dette for Samfundet og entrepenør

Sak 29/22: Disiplinærapparatet

Rådet har diskutert lovene i forbindelse med disiplinærapparatet

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.