Rådsmøte 23.06.22

Til stede: Petter Hjørungnes Jacobsen, Ingeborg Hollekim Bringslid, Sveinung Heide Vaskinn, Miriam Urke Nesbø, Bernhard Kvaal, og Jan Henrik Jahren

Sak 33/22: Vedtak i anke i Styrets sak V11/2022

Rådet mottok anke av Styrets vedtak i disiplinærsak V11/2022 den 23.05.2022. Anken er behandlet basert på eksisterende og ny informasjon. Rådet finner saksgrunnlaget tilstrekkelig for å fatte et vedtak.

Vedtak
Rådet har behandlet anken. Basert på innhentet informasjon har Rådet dannet seg et bilde av saken og hendelsesforløpet. Med dette til grunn vedtar Rådet at medlem nummer 1272676938 utestenges fra Studentersamfundets område og virke i 6 måneder til og med 01.11.2022. Straffens varighet regnes fra 04.05.2022. Etter endt straff vil medlemmets medlemsskap ved Studentersamfundet gjenopprettes, men medlemmet fratas sitt verv som frivillig og får ikke anledning til å gjeninnsettes i sitt tidligere verv eller tilsvarende i samme gjeng.

Vedtaket er fattet 23.06.22 og vil bli referert på første Samfundsmøte høsten 2022.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.