Rådsmøte 28.03.23

Til stede: Ingeborg Hollekim Bringslid, Sveinung Heide Vaskinn, Miriam Urke Nesbø, Jan Henrik Jahren, og Maya Sol Sørgård

Sak 15/23: Siden sist og internadministrasjon

Rådet oppdaterte hverandre på aktiviteten siden sist møte

Sak 16/23: Arbeid med innstilling til Finansstyret

Rådet forstetter arbeidet med innstillinga til Finasstyret

Sak 17/23: Gjennomgang av sakspapirene til kommende Finansstyremøte

Rådet gikk gjennom sakene til kommende FS-møte

Sak 18/23: Diskusjon rundt betydningen av intern meningsytring

Det ble på foregående Samfundsmøte behandlet en intern meningsytring som omhandlet hvorvidt Samfundet og dets tilknyttede foreninger skal sponses av selskap innen fossil energi. Se sak 11/23 for mer informasjon. Den interne meningsytringen ble ikke vedtatt.

Rådet uttalte følgende før saken ble behandlet:

Ærede Storsal, Mitt navn er Ingeborg, og jeg er nestleder i Rådet. Etter forespørsel skal jeg redegjøre for hva en intern meningsytring er, og hvilken tyngde som følger av et slikt vedtak.

Interne meningsytringer beskrives i lovene §15.3, og er et forslag til vedtak om noe som angår saker internt eller rettet mot organisasjonen Studentersamfundet. De kan gjerne være rettet direkte til en enkelt tillitsvalgt eller organ. Hvem eller hvilket område av organisasjonen ytringen er rettet mot gir en indikasjon på hvem som er forventet å følge opp vedtaket dersom det går gjennom.

Å vedta en intern meningsytring krever alminnelig flertall (FOR andelen må være minimum 50%) med 100 stemmer FOR.

Videre, når det kommer til håndhevelse av interne meningsytringer. Rådet vurderer det slik at det er en tydelig presedens for at interne meningsytringer ses på som en sterk oppfordring fra Samfundsmøte til organisasjonen, og at det skal gode argumenter til for å ikke etterfølge en intern meningsytring som er vedtatt. Dette betyr at organisasjonen plikter å etter beste evne etterfølge vedtak fattet i Samfundsmøte. Når det er sagt vil lovene alltid overstyre dersom det er konflikt (§7.12). Eksempelvis vil kravene som lovene stiller til et positivt driftsresultat og en selvstendig økonomi potensielt spille inn når saken er av økonomisk art.

I denne aktuelle saken har Rådet tolket at saken er av økonomisk art, og Finansstyret skal derfor har mulighet til å behandle og uttale seg om saken før den kommer opp i Storsalen ref. §15.5. Det vil være dekket av at Finansstyrets leder uttaler seg/informerer her i dag.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.