Rådsmøte 18.10.23

Til stede: Ingeborg Hollekim Bringslid, Sveinung Heide Vaskinn, Miriam Urke Nesbø, Jan Henrik Jahren, Bernhard Kvaal, og Maya Sol Sørgård

Rådet har på Styrets vegne, da dette har meldt seg innhabilt, fattet vedtak i Styrets disiplinærsak H06-01, -02, og -03. Rådet har som det pleier i tilfeller hvor Styret vurderer seg inhabilt i en Disiplinærsak delt seg i to hvor hver del har enten leder, eller nestleder. Dette slik at den ene delen av Rådet kan behandle disiplinærsaken, mens den andre kan være klar for å behandle en eventuell ankesak. Det er ingen kontakt mellom de ulike delene av Rådet om disiplinærsaken før ankefristen på to uker er utløpt. Rådet er ikke vedtaksdyktig med halvparten av sine medlemmer, og trenger tre medlemmer og en leder eller nestleder for å fatte vedtak. For å løse denne utfordringen har Rådet i denne, og tidligere tilfeller av samme art, fattet enstemmig vedtak på bakgrunn av behandlingen halve Rådet har gjort.

Sak 34/23: Vedtak i Styrets sak H06-01

Rådet har vedtatt å idømme et medlem utestengelse fra Studentersamfundets interne områder, unntatt der nødvendig for å utføre sin stilling frem til 26.10.2023. Dette for brudd på husorden og interne regler. Straffen ble gjort gjeldende ved kortinndragelse 12.10.2023.

Vedtaket er fattet 18.10.2023 og vil bli referert på førstkommende Samfundsmøte 04.11.2023.

Sak 35/23: Vedtak i Styrets sak H06-02

Rådet har vedtatt å idømme et medlem utestengelse fra Studentersamfundets interne områder, unntatt der nødvendig for å utføre sin stilling frem til 26.10.2023. Dette for brudd på husorden og interne regler. Straffen ble gjort gjeldende ved vedtak 18.10.2023.

Vedtaket er fattet 18.10.23 og vil bli referert på førstkommende Samfundsmøte 04.11.2023.

Sak 35/23: Vedtak i Styrets sak H06-03

Rådet har etter en grundig gjennomgang av saken ikke funnet grunnlag for å straffe medlemmet for dets involvering i denne saken. Det er tatt høyde for i vurderingen at medlemmet innehar en høy tillitsposisjon og således må holdes til en streng standard.

Vedtaket er fattet 18.10.2023 og vil bli referert på førstkommende Samfundsmøte 04.11.2023.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.