FLAGGREGLEMENT

Det skal flagges på offentlige flaggdager og dessuten 1.september, immatrikuleringsdagen og 1.oktober, Samfundets stiftelsesdag.


STATUTTER FOR KAMPFOND

 1. Alle medlemmer av Studentersamfundet har rett til å komme med bevilgningsforslag. Det bør være levert til Styret minst 96 timer før det lørdagsmøtet der forslaget skal realitetsbehandles.


 2. Forslag om bevilgning skal behandles som en resolusjon, se §15.


 3. Kampfond skal ikke brukes til drift av faste organisasjoner og lag, men til streiker, aksjoner og andre saker som trenger rask støtte.


 4. Hvert forslag om bevilgning er begrenset oppover til 10% av det totale fondet.


 5. Styret plikter å gjøre forslagsgiveren oppmerksom på at vedtatte bevilgning må søkes utbetalt innen 6 uker.

STUDENT GEORG SVERDRUPS FOND TIL UTDELING AV GRATIS MEDLEMSKORT

(Vedtatt 22/4 1922 med senere endringer og tilføyelser).
(Se forøvrig lovenes §6, vedtatt 31/10 1931).

§1.
Fondet bestyres av Studentersamfundet i Trondhjem's finansstyre.


§2.
Fondets midler kan bare brukes til å bestride ubemidlede studenters medlemskontingent til Studentersamfundet i Trondhjem.


§3.
Fondet skal være urørlig, og bare rentene må brukes til utdeling i samsvar med §2.
Blir de disponible midler helt eller delvis ikke utdelt, kan fondets styre vedta om de unyttede midler skal legges til det urørlige fond eller legges til en senere utdeling.


§4.
Utdelingen blir foretatt semestervis av finansstyret etter innstilling fra Studentersamfundets styre, som søknadene stilles til. I alminnelighet forutsettes beløpet fordelt i hele semesterkontingenter.Men finansstyret kan dele ut porsjoner som motsvarer 1/2 semesterkontingent.


§5.
Enhver søknad må inneholde opplysninger om søkerens økonomiske forhold, bilagt med attester. Under ellers like forhold gir utvist interesse for Samfundet eller noen gren av dets virksomhet (teater, orkester, frivillig undervisning etc.) fortrinnsrett. Særvilkår kan ikke oppstilles.


§6.
Skulle Studentersamfundet i Trondhjem stanse sin virksomhet, skal nærværende fond etter de regler som er fastsatt i disse statutter deles ut til studiehjelp for trengende studenter.


§7.
Enhver forandring av disse statutter kan bare Studentersamfundet i Trondhjem foreta, og da på den måte som er bestemt for endringer i Samfundets alminnelige lover.
§1, 2, 5 og 6 kan ikke forandres.

STATUTTER FOR STOREBRANDS FOND TIL DEKNING AV MEDLEMSKONTIGENT I STUDENTERSAMFUNDET I TRONDHJEM

 1. Fondet er opprettet ved gave fra Christiania Almindelige Forsikringsaktieselskab Storebrand i forbindelse med landsinnsamlingen til en jubileumsgave til Studentersamfundet i Trondhjem 1910 - 35. Grunnkapitalen er seks aksjer i Storebrand pålydende tilsammen kr. 3000. Fondets statutter er senest endret i 1988 etter avtale med giveren.


 2. Fondets midler skal forvaltes på en sikker måte, slik at avkastningen blir så god som mulig. Hvert år skal minst 10% av avkastningen tillegges grunnfondet. De midler som som fondet økes med kan anbringes i aksjer i Storebrand.


 3. Den øvrige avkastningen skal disponeres av Finansstyret, og skal primært dekke medlemskontigent for Studentersamfundets ulønnede funksjonærer. Også andre medlemmer kan etter søknad tilgodeses på samme måte. Subsidiært kan Finansstyret disponere avkastningen på en slik måte som det mener best vil komme driften av Studentersamfundet til gode. Udisponert avkastning i det enkelte år kan avsettes til senere bruk eller legges til fondets kapitel etter bestemmelse av Finansstyret.


 4. Tildeling av midler gjøres av Finansstyret og skjer hvert semester. Tildeling til andre enn funksjonærer skjer etter innstilling fra Studentersamfundet styre. Søknader til Styret må inneholde opplysninger om de økonomiske forholdene til søkeren, med attester og legitimasjoner lagt ved. Under ellers like vilkår har den førsteretten som har vist interesse for Studentersamfundet. Særvilkår kan ikke kreves.


 5. Finansstyret skal hvert år sende gjenpart av regnskapet til Storebrand A/S, v/Informasjonsavdelingen. Det skal gå fram av vedlegg til regnskapet hvordan avkastningen er blitt anvendt.


 6. Dersom Studentersamfundet i Trondhjem opphører, skal fondets midler disponeres av Storebrand A/S på en slik måte at annen tilsvarende studentsosial virksomhet i Trondheim blir tilgodesett.


 7. Endringer av disse statuttene kan bare gjøres etter den framgangsmåten som er fastsatt for lovendringsforslag i Studentersamfundets lover. Endringer skal godkjennes av giveren, Storebrand A/S.

FOR STUDENTERSAMFUNDETS DRIFTSFOND GJELDER:

(Etter vedtak på møtet i Studentersamfundet i Trondhjem lørdag den 2. mars 1957.)

§1
Fondet er opprettet ved vedtak av Studentersamfundet 1950.
Fondets midler skaffes til veie ved:
 1. Avsetning av 1/5 av Studenterukenes overskudd hvis Finansstyret og Rådet finner det mulig.Første avsetning 1949.
 2. Innsamling fra enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter og andre institusjoner.
Rentene av de innbetalte og avsatte fondsmidler og inntil 1/10 - en tiendedel av grunnkapitalen etter at denne har nådd over kr 50.000,- - femtitusen kroner -, kan nyttes til de formål som nevnt i §3. Likevel må en ikke ta så mye av grunn-kapitalen at den noen gang kommer under kr 50.000,-.


§2
Fondet skal gjøres inntektsbringende i samsvar med de forskriftene som gjelder for offentlige stiftelser og legaters kapital og sammen med renteinntektene forvaltes av Finansstyret og disponeres av Rådet.
Studentersamfundets forretningsfører plikter uten særskilt godtgjørelse å være kasserer for fondet og føre dets regnskap. Likevel kan Rådet etter tilråding av Finansstyret velge en annen til dette gjøremål og fastsetter da mulig lønn til vedkommende.
Finansstyret skal ved to av sine medlemmer med høvelige mellomrom kontrollere at regnskapsførselen og revisjonen er i orden, og en gang hvert kvartal til ubestemt tid kontrollere kasse og verdipapirer. Resultatet av kontrollen skal hver gang bli meldt til Rådets ordfører.
Revidert regnskap med årsmelding både for fondet og for anvendelsen av de årlige rentene skal sammen med desisorenes framlegg til desisjon legges frem for Rådet til godkjenning innen 15.februar.
Rådet velger revisor. Det kan vedta å gi ham lønn.


§3
Rentene av fondet og grunnkapitalen, jfr. §1, 3. avsnitt, skal i første rekke disponeres til å dekke underskudd på Samfundets drift, og dernest til rasjonalisering av driften og til formål som kommer Samfundsbygningen med inventar og utstyr til gode.
Rentebeløp som et år ikke blir anvendt, kan Rådet vedta å disponere sammen med rentene det nærmest etterfølgende år, eller å legge det til grunnkapitalen.

Vedtekter for Jubileumsfondet av 1935 for Studentersamfundet i Trondhjem

§1.
Jubileumsfondet av 1935 for Studentersamfundet i Trondhjem er en stiftelse, opprettet ved beslutning av Innsamlingskomiteen for Jubileumsgave til Studentersamfundet i Trondhjem den 13. september 1935. Stiftelsens grunnkapital utgjøres av midler som er innsamlet med det formål å trygge Studentersamfundets økonomi og sikre dets fortsatte drift i den nuværende Samfundsbygning.
Det samme formål skal stiftelsen tjene.


§2.
Grunnkapitalen er overtatt, dels i form av kontanter, dels i form av fordringer med pantesikkerhet i Samfundsbygningen.


§3.
Stiftelsen kan motta til forvaltning og bestyrelse også andre kapitaler som måtte stilles til dens rådighet til samme eller lignende formål som i §1 nevnt.


§4.
Stiftelsen undergis et styre som sammensettes av:
 1. Fylkesmann Odd Klingenberg, der selv opnevner sin varamann.
 2. Et medlem med varamann, opnevnt blandt Norges Tekniske Høiskoles professorer av dens Professorutvalg.
 3. Et medlem med varamann opnevnt av Studentersamfundet i Trondhjem.
 4. Et medlem med varamann opnevnt av Den Norske Ingeniørforenings hovedstyre.
 5. Et medlem med varamann opnevnt av Norske Arkitekters Landsforbunds styre.
 6. Et medlem med varamann opnevnt av Norges Industriforbund.

Funksjonstiden for de 5 sistnevnte styremedlemmer med varamenn er 3 år dog således at 1medlem efter loddtrekning første gang uttrer efter ett år, og 2 medlemmer likeledes efter loddtrekning blandt de 4 øvrige efter 2 år. Gjenvalg kan dog kun finne sted to ganger.
Sålenge fylkesmann Klingenberg er medlem av styret, fungerer han som dets formann og Høiskolens representant som dets varaformann. Senere er Høiskolens representant formann, og representanten for Den Norske Ingeniørforening varaformann.


§5.
Stiftelsen er helt selvstendig, og dens midler må ikke anvendes til formål som strider mot det i §1 nevnte og ikke uten beslutning av styret. I stiftelsens midler kan det ikke søkes dekning for gjeld uten for stiftelsens egen.


§6.
De i §2 nevnte obligasjoner med sikkerhet i Samfundsbygningen skal sålenge bygningen er Studentersamfundets eiendom, være rentefri og uopsigelige, og kan ikke være gjenstand for prioritetsvigelse som forringer sikkerheten.

STATUTTER FOR STUDENTSAMSKIPNADENS SIKRINGSFOND FOR STUDENTERSAMFUNDET I TRONDHJEM

 1. Sikringsfondet er opprettet ved vedtak i Studentsamskipnadens styre 11. mai 1990. Sikringsfondets størrelse er 5.000.000 kr.


 2. Sikringsfondets midler kan benyttes til nødvendige ombygginger, utskiftninger og større vedlikeholdstiltak i Studentersamfundets hus, Elgesetergate 1.
  Disponering fra sikringsfondet skjer etter vedtak i Finansstyret i Studentersamfundet. Vedtak skal godkjennes av Studentsamskipnadens styre, dog slik at uttak ikke kan nektes så fremt formålet er i overensstemmelse med fondets statutter og at det er innestående midler på fondet.
  Utbetalinger fra fondet skjer ved betaling av faktura vedrørende godkjent prosjekt. Fakturaen skal være attestert av Studentersamfundets prosjektansvarlig og anvises av Studentsamskipnadens prokurist.


 3. Ved sikringsfondets opprettelse utstedes et gjeldsbrev på 5 mill.kr fra Studentersamfundet til Studentsamskipnaden samt en panteobligasjon med sikkerhet i Studentersamfundets eiendom Elgesetergate 1.
  Gjeldsbrevet kan ikke kreves innfridd ved annen anledning enn under realisasjon av Studentersamfundets hus, Elgesetergate 1 (konkurs e.l.). Ved slik anledning gjøres pantekravet gjeldende, og midlene som derved frigjøres skal benyttes til gjenreisning av Studentersamfundet.
  Gjeldsbrevet kan av Studentsamskipnaden ikke benyttes som sikkerhet overfor tredje part bortsett fra Universitetet i Trondheim, som eventuelt trer inn Studentsamskipnadens sted. Dersom Studentsamskipnaden i Trondheim blir oppløst eller nedlagt henføres fondet og gjeldsbrevet uansett til Universitetet i Trondheim uten vederlag.


 4. Studentersamfundet får tilgang til fondets midler fra 1. juli 1990.
  Studentsamskipnaden tilfører fondet 1 mill.kr innen 1. juli 1990 og deretter 1 mill.kr hvert år i 4 år til fondets grunnkapital har nådd 5 mill.kr. Innestående midler forrentes med markedsrente og tilføres fondet.
  Studentersamfundet får tilgang til hele fondets grunnkapital på 5 mill.kr. allerede fra 1.juli 1990. Studentsamskipnaden yter fondet et rentefritt lån av nødvendig størrelse inntil hele fondskapitalen er innbetalt i 1994.
  Studentersamfundets "lån" i fondet kan bare kreves tilbakebetalt i henhold til pkt. 3. "Lånet" forrentes ikke ordinært, men det økes med SSBs byggeindeks regnet av det disponerte beløp. Dermimot forplikter Finansstyret seg til hvert år å fatte vedtak angående tilbakeføring av midler til fondet som ved en senere anledning forutsettes benyttet i samsvar med fondet.


 5. Etter 1. januar 2000 kan partene reforhandle fondets statutter. Dersom partene ikke blir enige opprettholdes gjeldende statutter for en ny 10 års periode, dog kan Studenter- samfundet etter egen beslutning innløse gjeldsbrevet og panteobligasjonen ved å betale til Studentsamskipnaden fondets pålydende pluss tilførte renter.


 6. Studentsamskipnaden fører løpende regnskap for fondet. Regnskapsrapport sendes Studentersamfundet etter årsavslutning.


 7. I alle forhold vedrørende fondet som det oppstår tvist om skal endelig beslutning fattes av en oppmannsnemnd bestående av en representant utpekt av Studentsamskipnadens styre, en representant utpekt av Finansstyret, samt Universitetets rektor.