Rådsmøte 25.02.2008

Til stede: Jan David Ytrehus, Norvald Ryeng, Bernhard Kvaal, Halvard Kaupang, Martin F. Svarva

Forfall: Jon Forbord

Sak 02/08: Konstituering

Vedtak

Leder: Norvald Ryeng
Nestleder: Halvard Kaupang
Intendant: Martin Svarva
Medlem: Jan David Ytrehus
Medlem: Bernhard Kvaal
Medlem: Jon Forbord

Sak 03/08: Protokollen på nett

Vedtak

"Bilder av historisk protokoll legges på Rådets nettside. Protokoll ført fra dags dato legges ut fortløpende i søkbart format. Bilder av den fysiske protokollen legges ut jevnlig."

Sak 04/08: Sammensetning av FS

Vedtak

"Rådet tar Jan Davids orientering til etterretning. Jan David fortsetter arbeidet i tråd med Rådets holdning."

Sak 05/08: Budsjettprosessen

Vedtak

"Rådet anmoder Finansstyret om å ferdigstille budsjettet for 2009 på et tidspunkt slik at det kan vedtas av Studentersamfundet innen utgangen av 2008."

Sak 06/08: FS-boka

Vedtak

"Rådet har mottatt gjenfunnet kopi av ”Statutter for Student-TV'n” som ble vedtatt 13. april 1996. Disse statuttene har manglet, men skal fra nå av publiseres sammen med øvrige statutter.

Ved en inkurie inneholder teksten to mindre feil. Følgende redaksjonelle endringer gjøres for å rette opp disse.

Siste setning i §6 endres fra:

«Mediastud AS kan nedlegge veto mot endringer av statuttene med unntak av §2,

> §6 og §8.»

til:

«Mediastud AS kan nedlegge veto mot endringer av statuttene med unntak av §5

> og §7.»

Statuttenes §8 endres fra:

«Disse statuttene gjelder fra 2. februar 1996.»

til:

«Disse statuttene gjelder fra 13. april 1996.»

Statuttene i sin helhet er som følger:"

Statutter for Student-TV'n

§1

Student-TV'n er et selvstendig organ som drives av selskapet Mediastud AS. Student-TV'n tar spesielt opp stoff som gjelder Studentersamfundet, studentorganene og det øvrige studentmiljø. Student-TV'n skal samarbeide gjensidig med UKA, slik at UKA får dekket sitt behov for videoproduksjon. Det kan i samråd med Studentersamfundet etableres andre tiltakt f.eks. samarbeid om medieutdanning.

§2

Redaktøren velges av Studentersamfundet med funksjonstid ett år. Redaktøren fastsetter i samråd med Mediastud AS og Studentersamfundet antall faste medarbeidere som sammen med redaktøren utgjør redaksjonen. Redaksjonsmedlemmene har en funksjonstid på minst to år, men opptak av nye redaksjonsmedlemmer skal skje årlig slik at ikke alle redaksjonsmedlemmene skiftes ut samtidig. Redaktøren velger selv evt. nye redaksjonsmedlemmer. Medlemmer av redaksjonen må være medlemmer av Studentersamfundet. Redaktøren kan også knytte til seg andre medarbeidere etter behov.

§3

Redaktøren skal arbeide i samsvar med statuttene for Student-TV'n, konsesjonsvilkårene, lover og forskrifter. Redaktøren er ansvarlig for innholdet i Student-TV'ns sendinger. Redaktøren står ansvarlig overfor Mediastud AS for Student-TV'ns økonomiske disposisjoner i forhold til budsjett gitt av Mediastud AS.

§4 Redaktørvalg

Mediastud AS utlyser redaktørstillingen i Student-TV'n, Studentradio'n og i Under Dusken med minst 2 ukers frist til å søke. Søknadsfristen skal videre settes slik at kandidatenes søknad og intervju kan trykkes i siste nummer av Under Dusken før valget. Kandidatenes søknad skal inneholde opplysninger om hvilken redaksjonell linje redaktørkandidaten vil følge. Den sittende redaksjonen skal innstille en redaktørkandidat. Søknader og innstilling skal oversendes Mediastud AS før valget i Studentersamfundet.

§5

Mistillit behandles i samsvar med Studentersamfundets lover.

§6

Disse statuttene skal trykkes sammen med Studentersamfundets lover. Endringer i statuttene kan bare gjøres etter den fremgangsmåten som er fastsatt for lovendringsforslag i Studentersamfundets lover. Spesielt gjelder der at eventuelle endringsforslag må behandles i Mediastud AS og deretter i Rådet før det behandles i Studentersamfundet. Mediastud AS kan nedlegge veto mot endringer av statuttene med unntak av §5 og §7.

§7

Eventuelle tvilstilfeller omkring tolkningen av statuttene avgjøres av Rådet.

§8

Disse statuttene gjelder fra 13. april 1996.

Sak 07/08: Orientering om situasjonen i Mediastud

Rådets nye medlemmer ble orientert om høstsemestrets hendelser mellom Samfundet og Mediastud.

Sak 08/08: Rutiner rundt rapportering av disiplinærsaker

Rådet har mottatt en litt for detaljert avgjørelse i disiplinærsak.

Vedtak

"Norvald formidler Rådets innspill til Styret. Saken arkiveres ikke av Rådet."

Sak 09/08: Helhetlig lovforslag vedrørende valg og vedtak

Halvard tar på seg ansvaret for å jobbe videre mot et utkast.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.