Rådsmøte 14.04.2008

Til stede: Norvald Ryeng, Jan David Ytrehus, Jon Forbord, Bernhard Kvaal, Halvard Kaupang, Martin F. Svarva

Forfall: Ingen

Sak 11/08: Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2007

Vedtak

Rådet anmoder om en redegjørelse for hva som skjer med sikringsfondet når gjelden saneres. Norvald legger frem Rådets anmodning for Finansstyret.

Vedtak 1: "Rådet har behandlet Studentersamfundets regnskap og årsberetning for 2007. Rådet finner disse formelt i orden, og anbefaler Generalforsamlingen å godkjenne regnskapet for 2007."

Vedtak 2: "Rådet anmoder Finansstyret å redegjøre for sine tanker om Studentersamfundets økonomi på kort og lang sikt. Dette gjelder både ferdigstilling av budsjett for 2009 innen utgangen av 2008 (jfr. Rådssak 05/08), og langtidsbudsjetter som strekker seg for eksempel fire og ti år fremover i tid.

Med bakgrunn i det foreliggende driftsresultatet, er det etter Rådets syn viktig å kunne legge frem for Samfundet mulige løsninger på dagens situasjon, i tillegg til en vurdering av situasjonen på lengre sikt. Dersom det eksempelvis skal være realistisk å oppføre et bygg på fengselstomta, må det i et langsiktig perspektiv solid begrunnes at det er økonomisk forsvarlig å påta seg den betydelige økningen i driftskostnader et nytt bygg medfører."

Sak 12/08: Offentliggjøring av møteinnkallinger, protokoller, dagsorden m.m.

Vedtak

"Rådet anmoder om at de dokumenter som gjøres offentlige på Studentersamfundets oppslagstavler, også gjøres lett tilgjengelig for Studentersamfundets medlemmer på Samfundets nettsider, innen rimelig tid etter oppslaget."

Rådet jobber videre med et eventuelt helhetlig lovforslag vedrørende offentliggjøringsrutiner.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.