Rådsmøte 25.08.2008

Til stede: Jan David Ytrehus, Bernhard Kvaal, Norvald Ryeng, Jon Forbord, Halvard Kaupang

Forfall: Martin F. Svarva

Sak 15/08: FS-sak om endring av FS sin møteplan

I sak om endring av møteplan for skoleåret ber Rådet om at gjeldende tidsfrister for utsending av sakspapirer beholdes selv om møtedag endres fra tirsdag til torsdag.

Sak 16/08: Spørsmål fra Øyvind Aass om avlevering av Samfundets arkiv

Rådet vil realitetsbehandle en slik sak i forkant av en eventuell behandling i Finansstyret når det foreligger nærmere informasjon om hva som planlegges avlevert.

Sak 17/08: Lovforslag om oppheving av statutter for Under Dusken, Studentradion og Student-TV

Vedtak

"Rådet har behandlet forslag til endringer av Studentersamfundets lover, satutter for Under Dusken, statutter for Studentradion og statutter for Student-TV fremmet av Sigbjørn Lund Olsen. Rådet finner at forslaget er formelt i orden.

Rådet påpeker at Samfundsmøtet ved å vedta lovforlsaget vil overdra sin nåværende makt over studentmediene til Finansstyret og styret i Mediastud AS."

Sak 18/08: Anonymisering av disiplinærvedtak

Det er i dag cirka 100 personer som kan slå opp navn med utgangspunkt i medlemsnummer. Dette vil øke når UKA begynner å ta opp mellomledere. Husmann har spurt om medlemsnummer er tilstrekkelig anonymisering.

Vedtak

"Etter henvendelse har Rådet undersøkt dagens praksis rundt anonymisering av disiplinærsaker ved bruk av medlemsnummer. På grunn av dagens praksis med elektronisk søkbart medlemsregister anser Rådet anonymiteten som ikke tilstrekkelig ivaretatt ved dagens prdning, og ber om at medlemsnummeret ikke lenger offentliggjøres i protokoll eller på Samfundsmøtet."

Sak 19/08: Gjennomgang av disiplinærsystemet

Rådet ønsker en liten komité som skal jobbe fort med konkrete oppgaver og god oppfølging. I første omgang nedsetter Rådet en komité for å avdekke hva som oppleves som problematisk med dagens system (sett fra Husmann og Styrets side). Dette følges eventuelt opp med utvidet mandat til å foreslå tiltak.

Vedtak

"Jon Forbord tra kontakt med styret og finner forlsag på medlemmer til en komité som i løpet av september 2009 skal finne ut hva som oppleves som problematisk ved dagens praksis."

Sak 20/08: Voteringsregler

Det er fortsatt behov for klargjøringer og systematisering av voteringsreglene. Halvard Kaupang tar kontakt med Dag Herrem for et juridisk syn på lovene.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.