Rådsmøte 27.05.2010

Til stede: Halvard Kaupang, Jon Forbord, Jan David Ytrehus, Martin F. Svarva

Forfall: Siri Syrtveit

Sak 12/10: Styrets mulighet til å utstede innslipp

Rådet har mottatt en henvendelse fra styret vedrørende hvorvidt de har rett til å utstede innslipp til henholdsvis Samfundet og til sideloftene, eksempelvis når de har besøk fra andre studentersamfunn.

Vedtak

"Rådets oppfatning er at Styret til enhver tid, også under UKA, har rett til å utstede innslipp både til Samfundet og til sideloftene. En av Styrets pålagte oppgaver er å representere Studentersamfundet, og for å kunne oppfylle denne rollen må Styret kunne invitere de gjestene de finner naturlig med seg til huset."

Sak 13/10: Muligheter for å gi midlertidige medlemsrettigheter

Rådet har mottatt en henvendelse fra Styret, angående muligheten for å innvilge midlertidige medlemsrettigheter. Fra tid til annen oppstår det behov for at en person som ikke er medlem i Samfundet likevel kan delta i aktiviteter som skjer i regi av en av Studentersamfundets gjenger. Dette kan løses gjennom innbudt medlemsskap, i henhold til §2 i Samfundets lover. Det er imidlertid ikke alle som oppfyller kravene til medlemsskap. Det er derfor presedens for at personer som ikke oppfyller disse kravene likevel kan innvilges mulighet til å delta i det indre liv for en begrenset periode, dersom det er særskilte grunner for det. Spørsmålet fra Styret er hvilket organ som skal ha denne myndigheten.

Vedtak

"Rådets oppfatning er at midlertidige rettigheter til å delta i det indre liv er en avgjørelse som Styret skal ta, eventuelt Finansstyret, ettersom dette er et vedtak som skal offentliggjøres."

Sak 14/10: Disiplinærskriv

Halvard Kaupang har orientert om status for disiplinærskriv. Rådet forventer å kunne ferdigstille arbeidet i løpet av høsten 2010.

Sak 15/10: Lovforslag

Det ble under årets generalforsamling stilt spørsmål ved hvordan følgende linje i §17 i Studentersamfundets lover skal tolkes: "Ethvert medlem har plikt til å ta i mot valg som tillitsrepresentant. Alle kan si fra seg gjenvalg for like lang tid som de har tjenestegjort."

Slik Rådet ser det er det to tvetydigheter knyttet til denne formuleringen:

1. Hvordan tolker man "tillitsrepresentant"? I vid forstand gjelder dette alle verv på hele Huset, i snever forstand kan dette tolkes til å gjelde kun de vervene som er helt nødvendige for å opprettholde foreningsdriften.

2. Hvordan tolker man "gjenvalg"? Gjelder dette generelt gjenvalg som tillitsrepresentant, eller gjenvalg til akkurat samme stilling som man har hatt tidligere som besettes av frivillige. Er det nødvendig at man er pliktig til å ta på seg alle verv?

Intensjonen med denne formuleringen er å sørge for at man alltid har besatt de tillitsvervene som er helt nødvendige for at Studentersamfundet skal kunne opprettholde foreningsdriften. Vi mener derfor at "tillitsrepresentant" må tolkes i snever forstand, det vil si helt nødvendige verv. Det har ingen hensikt at lovene skal tvinge noen til å ta på seg et verv som ikke er avgjørende for videre drift. Følgelig må også gjenvalg tolkes som et gjenvalg til styrende organer.

Vedtak

"For å klargjøre gjeldene praksis ønsker Rådet en mer presis formulering av lovteksten, og fremmer forslag til endring av §17 i Studentersamfundets lover.

Dagens tekst:

"Medlemmer med gyldig medlemskort er stemmeberettigede og valgbare i Studentersamfundet. Ethvert medlem har plikt til å ta imot valg som tillitsrepresentant. Alle kan si fra seg gjenvalg for like lang tid som de har tjenestegjort. Ingen har plikt til å sitte med mer enn et tillitsverv av gangen."

Forslag til endring:

"Medlemmer med gyldig medlemskort er stemmeberettigede og valgbare i Studentersamfundet. Ethvert medlem har plikt til å ta imot valg til styrende organer. Alle kan si fra seg gjenvalg for like lang tid som de har tjenestegjort. Ingen har plikt til å sitte med mer enn et tillitsverv av gangen."

Sak 16/10: Deponering av Samfundets arkiv

Vedtak

"Rådet har lest gjennom avtalen mellom Studentersamfundet og Statsarkivet om deponering av Studentersamfundets arkiv, og ser at Studentersamfundets interesser med tanke på eiendomsrett og tilgjengelighet til arkivmaterialet er ivaretatt.

Det gjøres oppmerksom på at en eventuell avlevering fortsatt ikke er behandlet av Rådet, jfr. sak 16/08, da dette ikke er relevant for saken slik den står per i dag."

Sak 17/10: Medlemsskap for medlemmer av Finansstyret

Vedtak

"Rådet ser ingen formell hindring for at Finansstyret kan velge å gi medlemmene sine en kompensasjon for innsatsen i form av at man dekker medlemskontigenten."

Sak 18/10: Valg av medlemmer til styret i Mediastud AS

Vedtak 1

"Rådet har fått melding om at Gøril Furu ønsker å fratre sitt verv som medlem av styret i Mediastud AS. Hilde K. Misje er innstilt som vararepresentant, og tar over for Gøril Furu som fast medlem. Rådet jobber med å finne en ny vararepresentant."

Vedtak 2

"Rådet innstiller annet hvert år ett fast medlem til styret i Mediastud AS, samt eventuelt et varamedlem, med en tjenestetid på to år."

Sak 19/10: Tilgjengelighet rundt Mediastud AS

Rådet ønsker redegjørelse fra styremøtene i Mediastud AS. Halvard Kaupang formidler Rådets ønske gjennom Finansstyret.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.