Rådsmøte 09.09.2010

Til stede: Halvard Kaupang, Siri Syrtveit, Øydis Kristine Flateby, Jan David Ytrehus, Martin F. Svarva

Forfall: Ingen

Sak 20/10 Formaliteter rundt samfundsmøtet

Rådet har mottatt en henvendelse fra Styret knyttet til formalitetene rundt samfundsmøtene. Styret ønsker i forbindelse med åpningsseremonien til 100-årsjubileet å utelate punktene politisk femminutt og kritikk av møtet fra dagsorden. De ønsker derfor et svar på hvilke formaliteter som ernødt til å være til stede for at seremonien skal kunne kalles et samfundsmøte.

Det er ingen punkter i lovene som sier at dagsorden skal inneholde de punktene det spørres om. Det er derfor i orden å utelate disse. Rådet gjør imidlertid oppmerksom på at Storsalen kan forlange å få inn punkter når dagsorden leses opp.

Sak 21/10 Lovforslag endring av frist for avholdelse av generalforsamling

Rådet har mottatt en henvendelse fra Gjengsekretariatet (GS) vedrørende fristen for avholdelse av generalforsamling. GS mener eksisterende frist har medført et hastearbeid i forberedelsene, de ønsker derfor å endre § 8 i Samfundets lover, slik at fristen flyttes fra april til mai.

Rådet vil ikke anbefale en slik endring av friten, men vil naturligvis behandle et eventuelt lovforslag på vanlig måte.

Sak 22/10 Lovfesting av gjengsekretariatets rett til å ha en observatør i Finansstyret

Gjengsekretariatet (GS) har spurt Rådet om hvorfor GS ikek har en lovfestet observatør i Finansstyret (FS). Dagens praksis er at GS er til stede med en representant.

GS er et organ som opererer på mandat fra FS, og er underlag føringer fra FS. GS skal derfor ikke ha lovfestet rett til å møte i FS, de gjør det tvert i mot så lenge FS ønsker det. I henhold til lovenes § 22 kan FS "opprette og legge ned gjenger ut fra Studentersamfundets behov til enhver tid". En eventuell nedleggelse av GS er derofr ikke en sak for Storsalen, og skal kunne gjøres uten at det er nødvendig å gjøre lovendringer.

Sak 23/10 Offentliggjøring av vedtak fra styremøter

Styret har henvendt seg til Rådet for å få en redegjørelse for hva som skal offentliggjøres fra Styrets møter, og hvordn man kan tolke begrepet styrevedtak.

Følgende saker skal det gjøres vedtak på, og vedtaket skal inn i styreprotokollen:

Styret har utover dette selv ansvar for å vurdere hvilke vedtak som er av en slik art at de bør gjøres allment tilgjengelige.

Styreprotokollen skal refereres på samfundsmøtet og er dermed offentliggjort, ettersom Samfundets beslutningsprotokoll (som henges opp på Greip) refererer styreprotokollen som eget punkt.

Sak 24/10 Saksbehandlingsfeil i forbindelse med valg til Rådet

I forbindelse med valg til Rådet under samfundsmøtet 21.08.10 ble det oppdaget at ordlyden på den forhåndspubliserte sakslisten hadde ordlyden "innstilling til Rådet". Sakslisten som ble fremlagt på møtet hadde denne feilen rettet opp og ble godkjent av Storsalen. Valget bel gjennomført på vanlig måte. I etterkant har det blitt stilt spørsmål om dette valget kan godkjennes, da det ikke var kunngjort på riktig måte.

Rådet konkluderer med at valget er gjennomført i henhold til § 19 i Samfundets lover vedrørende kunngjøring av valg og innstilling. Det ble imidlertid begått en formell saksbehandlingsfeil i forbindelse med dagsorden, som Rådet har gjort Styret oppmerksom på. Det kom for øvrig ingen protester under møtet, og Rådet har heller ikke mottatt noen protester i etterkant.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.