Rådsmøte 20.10.2010

Til stede: Jan David Ytrehus, Halvard Kaupang, Øydis Kristine Flateby, Siri Syrtveit, Martin F. Svarva

Forfall: Ingen

Sak 25/10 Instruks for gjengenes representant i Finansstyret

Rådet har mottatt en henvendelse fra Gjengsjefkollegiet (GSK) vedrørende instruks for gjengenes representant i Finansstyret (GRIF).

Bakgrunnen for henvendelsen er at GSK ønsker å få etablert en instruks for GRIF, og at denn instruksen gjøres gjeldende i uoverskuelig fremtid. Spørsmålet er hvor denne instruksen skal forankres og plasseres, foruten å eksistere som et vedtak i et møtereferat.

Rådet mener at en slik instruks bør være forankret i ett av de tre organene som ansvarlige overfor Storsalen. Vi anser Finansstyret (FS) som det naturlige organet av disse tre, ettersom FS i henhold til Studentersamfundets lover § 22 har myndighet over gjengene og med det også GSK.

På bakgrunn av dette anbefaler Rådet at en instruks for GRIF vedtas av FS etter innstilling fra GSK. Dette innebærer at instruksen kan ikluderes i FS-boka, den vil dermed også være tilgjengelig og synliggjort for Samfundets medlemmer.

Sak 26/10 Disiplinærskriv

Rådet anser seg nå som ferdig med disiplinærskrivet. Halvard Kaupang distribuerer det til relevante mottakere.

Sak 27/10 Ansattes representasjon i Finansstyret

Finansstyret (FS) har bedt Rådet om en uttalelse i forbindelse med at Samfundet har vedtatt å opprette et eget heleid vaktselskap. Spørsmålet er hvorvidt dette gjør det nødvendig med en presisering av lovene på de punktene som gjelder ansattes representasjon.

Svar: Rådet ser ikke behov for å endre dagens lovtekst for at ansatte i et selskap heleid av Studentersamfundet skal kunne representere de ansatte i Finansstyret.

Rådet gjør imidlertid oppmerksom på at følgende gjelder for et konsert, eller i vårt tilfelle, en gruppe av selskap med felles ledelse: Valgordninger som sikrer ansatte i hel- eller deleide datterselskaper representasjon i moderselskapets styre (i vårt tilfelle FS) krever godkjenning av Kongen (v/bedriftsdemokratinemda). Det er derfor Rådets holdning at en slik praksis kun bør gjennomføres etter å ha fått innvilget en søknad om godkjenning.

Dersom Studentersamfundet sender en slik søknad må uttalelser fra eventuelle lokale fagforeninger vedlegges. Det er Rådets anbefaling at en også utarbeider retningslinjer for valg, valgbarhet og stemmerett i denne prosessen, og legger dette ved en eventuell søknad.

Rådet viser til aksjelovens §§ 6–4 og 6–5, samt representasjonsforskriftens § 6 hva angår uttalelser i foregående to avsnitt. Selv om studentersmfundet ikke nødvendigvis er underlagt aksjeloven med tilhørende forskrifter p åalle punkt, er det Rådets oppfatning at det er dette som er normal praksis for ansattes rettigheter i styrende organer også for andre typer selskap.

Rådet kan være behjelpelig i den videre prosessen dersom Finansstyret ønsker å gå videre med saken.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.