Rådsmøte 17.04.2013

Til stede: Norvald Ryeng, Inger Agnete Reppen, Eivind Birkedal, Marte Helland (per telefon)

Sak 3/13 Godkjenning av regnskap for 2012

Vedtak: «Rådet har behandlet Studentersamfundets regnskap for 2012. Rådet finner regnskapet formelt i orden og anbefaler generalforsamlingen å godkjenne regnskapet for 2012.»

Sak 4/13 Lovforslag om budsjettbehandling

Vedtak: «Rådet har behandlet behandlet forslag til endring av Samfundets lover fremmet av Dag Herrem på vegne av Finansstyret. Rådet finner at forslaget er formelt i orden.»

Sak 5/13 Lovforslag om valg til Rådet

Vedtak: «Rådet har behandlet forslag til endring av Samfundets lover fremmet av Sigbjørn Lund Olsen og Nicolas Elvemo. Rådet finner at forslaget er formelt i orden, men har følgende kommentarer.

Rådet er medlemsorganisasjonens organ for å passe på at øvrige styrende organer og andre følger de lover og regler som gjelder i Studentersamfundet.

Samfundets høyeste organ er Samfundsmøtet. Studentersamfundet har generalforsamling fordi omverdenen forventer at det finnes en generalforsamling som behandler årsregnskap, årsmelding og andre formaliteter. Rådets arbeidsoppgaver spenner videre enn de sakene som behandles av generalforsamlingen. Det er derfor ingen grunn til at Rådet skal velges på generalforsamlingen fremfor et hvilket som helst annet Samfundsmøte.

Ved å flytte rådsvalget til generalforsamlingen vil halvparten av Finansstyrets medlemmer og halvparten av Rådets medlemmer være på valg samtidig. I tillegg vil Styret byttes ut 2-6 uker senere. Rådet vil fraråde at det legges opp til et så stort samtidig bytte av ledelse og anbefaler at man heller forsøker å spre valg av disse tre organene utover året.»

Sak 6/13 Lovforslag om kunngjøring av innstilling til Finansstyret

Vedtak: «Rådet har behandlet forslag til endring av Samfundets lover fremmet av Sigbjørn Lund Olsen og Nicolas Elvemo. Rådet finner at forslaget er formelt i orden.»

Sak 7/13 Lovforslag om stemming over Internett

Vedtak: «Rådet har behandlet forslag til endring av Samfundets lover fremmet av Sigbjørn Lund Olsen og Nicolas Elvemo.

Rådet mener det foreligger en rekke uavklarte problemstillinger knyttet til forslaget og kan ikke gå god for at forslaget i sin nåværende form vil resultere i forsvarlig saksbehandling.

Lovforslaget forplikter Studentersamfundet til å gjennomføre avstemning over Internett uten at et system for dette foreligger. Et vedtak om lovendring vil tre i kraft umiddelbart. Dette vil gjøre skriftlig avstemning umulig frem til et slik system er tatt i bruk, noe som er svært uheldig.

Rådet er ikke prinsipielt mot innføring av nettavstemning, men mener at forslaget slik det foreligger ikke er forenelig med øvrig lovverk og eksisterende praksis. Rådet finner at forslaget slik det foreligger ikke er formelt i orden.»

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.