Rådsmøte 29.01.2014

Sak 4/14 Budsjettbehandling, 2014

Vedtak
Rådet har behandla Finansstyret sitt forslag til budsjett for Studentersamfundet i Trondhjem for 2014 og finner at det er i tråd med gjeldande lovar og vedtak. Rådet anbefaler Studentersamfundet å godkjenne forslaget.

Sak 5/14 Angåande behandling av budsjett:

Rådet har følgjande kommentarar til budsjettbehandlinga
-Tidspunkt for kunngjøring av budsjettet er ikkje overheldt.
-Rådet ynskjer at balansen vert budsjettert i framtidige budsjett. -Rådet stiller spørsmål om kunngjeringa av årets budsjett tilfredsstiller medlemmane sin rett til informasjon.

I forkant av framlegginga av regnskapet for 2013 til Generalforsamlinga, ynskjer Rådet å få dette presentert.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.