Rådsmøte 03.11.2014

Til stede: Jan David Ytrehus, Norvald Ryen, Bernhard Kvål, Jon Harald Grave og Elisabeth Halle.

Frafall: Marte Helland

Sak 9/14 Budsjett skal godkjennes av FS i desember

Norvald tar saken videre med FS om at vi ønsker et langtidsbudsjett og en balanse.

Sak 10/14 Prosess ved innstilling av FS-medlemmer

Rådet ønsker å fylle den tilgjengelige plassen i FS, og Jan David fortsetter arbeidet med å finne kandidater.

Sak 11/14 Diverse lovendringer

Rådet ønsker å komme med et lovforslag for å sikre gjennomføring av Generalforsamling i fremtiden, uansett antall oppmøtte. I tillegg må vi endre lovene knyttet til Studentmediene i Trondheim, da disse ikke samsvarer med praksis. Norvald og Elisabeth tar disse sakene videre, og utarbeider en ordlyd som skal presenteres for resten av Rådet.

Sak 12/14 Retningslinjer for skriftlig votering/tellekorps

Retningslinjer for skriftlig votering/tellekorps er ikke oppdatert på lang tid, og Norvald tar ansvar for fornying av reglementet.

Sak 13/14 Pantsetting av K35

Rådet etterspør rutiner på hvordan pantobligasjonen skal brukes og en ajourført oversikt over hvordan den faktisk brukes. Norvald tar saken videre med FS.

Sak 14/14 Julebord

Rådet ønsker å feire at den glade høytid er i anmarsj, og vil samles til julebord en hverdag i desember.

Sak 15/14 Rådsvalg

Elisabeth tar gjenvalg. Jan David tar ikke gjenvalg. Jon Harald tar kanskje gjenvalg. Norvald tar kontakt med Styret og avklarer situasjonen. Rådet er enig i at Rådets medlemmer sitter til nye medlemmer er valgt, uavhengig av kalenderår. Bernhard foreslår endring i ordlyden av § 9. Tas opp på et senere møte.

Sak 16/14 Kunngjøringer på internett og/eller tavle

Det er vanskelig å finne informasjon på de nye nettsidene, og Rådet finner dette problematisk. Jon Harald tar kontakt med FS og Styret for en felles tilbakemelding til MG.

Sak 17/14 Retningslinjer for behandling av disiplinærsaker

Retningslinjer for behandling av disiplinærsaker bør oppdateres. Elisabeth ser over og kommer med forslag til endringer på et senere møte.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.