Rådsmøte 2.desember 2014

Sak 18/14, FS-medlemmer

Rådet har diskutert aktuelle medlemmer til Finansstyret

Sak 19/14, fremming av lovforslag av § 8.

Vedtak: Rådet ønsker å sikre drift av Samfundets forretning uansett antall oppmøtte på generalforsamling, og er einige om følgende formulering av et lovforslag av § 8:

_Ordinær generalforsamling blir avholdt hvert år innen utgangen av april. Ekstraordinær generalforsamling holdes når det besluttes av Styret eller skriftlig forlanges av Finansstyret, Rådet eller Studentersamfundets revisor.

Generalforsamling innkalles av Styret med minst 14 dagers varsel. Årsmelding og regnskap fra Finansstyret skal kunngjøres samtidig med innkalling til ordinær generalforsamling. Innkomne saker på dagsorden må være Styret i hende senest fire dager før generalforsamlingen. Leder av Studentersamfundet åpner generalforsamling.

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal alltid inneholde følgende punkter:

- Valg av ordstyrer

- Godkjenning av dagsorden

- Årsmelding

- Regnskap

- Innkomne saker

- Valg av medlemmer til Finansstyret (Se § 7.2)

Forøvrig gjelder kapittel 3 om Studentersamfundets møter. Godkjenning av årsmelding og regnskap kan avgjøres med flertall av de avgitte stemmer._

Sak 20/14, fremming av lovforslag av § 23

Vedtak: Rådet vedtar å fremme følgende lovforslag av § 23 i lovene:

_Studentersamfundet eier andeler i selskapet Studentmediene i Trondheim AS, som har som formål å gi ut et bredt medietilbud for Trondheims studenter, herunder Studentersamfundets trykte blad “Under Dusken”.

Selskapet kan benytte seg av navnet og logoen “Under Dusken”.

Protokoll for generalforsamling i Studentmediene i Trondheim AS refereres for Studentersamfundet. Protokoll for styremøter i Studentmediene i Trondheim AS refereres for Finansstyret._

Lovforslaget sikter til organisatoriske endringer i selskapet, og Rådet ser ikke lovforslaget som en reell endring av praksis.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.