Rådsmøte 12.01.2015

Til stades: Norvald Ryeng, Bernhard Kvaal, Elisabeth Halle, Marte Helland, Jon Harald Grave, Eivind Rindal

Sak 1/15: Konstituering

Leiar: Norvald Ryeng

Nestleiar: Jon Harald Grave

Sekretær: Marte Helland

Medlemmar: Elisabeth Halle, Bernhard Kvaal, Eivind Rindal

Sak 2/15: Behandling av budsjett 2015

FS-leiar var på besøk, og svarte på Rådets spørsmål kring budsjettet for 2015. Radet har gått gjennom budsjett for Studentersamfundet 2015 og har diskutert si innstilling til dette.

Vedtak: Rådet har behandla Finansstyret sitt forslag til budsjett for Studentersamfundet i Trondhjem for 2015, og finner at det er i tråd med gjeldande lovar og vedtak. Rådet anbefaler Studentersamfundet å godkjenne forslaget.

I samband med arbeidet av eit 5-årsbudsjett ynskjer Rådet at det vert presentert ein plan for korleis ein ivaretar Samfundets bygning og Samfundets utstyr på ein balansert måte. Rådet er bekymra for kor vidt vedlikehaldet av Samfundsbygningen vil bli ivaretatt i framtida av dagens avsatte midlar, og korleis UKE-overskotet vert fordelt.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.