Rådsmøte 11.01.2016

Til stede: Norvald H. Ryeng, Christine Berntzen, Bernhard Kvaal, Eivind Rindal, Sveinung Heide Vaskinn

Forfall: Elisabeth Halle

Sak 02/16 Budsjett 2016

Vedtak

Rådet har behandlet Finansstyrets forslag til budsjett for Studentersamfundet i Trondhjem for 2016 og finner at det er i tråd med gjeldende lover og vedtak. Rådet anbefaler Studentersamfundet å godkjenne forslaget.

Sak 03/16 Langtidsbudsjettering for Studentersamfundet

Vedtak

Viser til Rådets behandling av budsjett for 2016. Rådet vil berømme Finansstyrets arbeid med budsjett og proaktive holdning mot utfordringer framover.

I og med at norsk økonomi strammer seg til med den mulige følgen at det kan bli mer krevende for Studentersamfundet og UKA å tegne gode avtaler for sponsing og reklame, så ønsker Rådet at FS innen sommeren utarbeider et oppdatert langtidsbudsjett for minst 4 år utover kommende budsjettår. Budsjettet bør omfatte drift, investeringer og likviditet. I tillegg bør det gjøres vurderinger av kritiske faktorer og effekten av disse. Betraktninger rundt likviditet eller arbeidskapital på kort og lang sikt bør også behandles. Rådet ber om en tilbakemelding på dette.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.