Rådsmøte 01.11.2016

Til stede: Norvald H. Ryeng, Sveinung H. Vaskinn, Eivind Rindal, Bernhard Kvaal

Sak 12/16 Lovforslag fra Dag Herrem

Dag Herrem har fremmet lovforslag med formål å bringe lovene i overensstemmelse med gjeldende praksis.

Dagens § 22 lyder:

Det er opprettet gjenger til å løse spesielle oppgaver innen Studentersamfundet.

Gjengen velger selv sine nye gjengmedlemmer blant Studentersamfundets medlemmer. Alle gjengmedlemmer er å betrakte som tillitsrepresentanter for Studentersamfundet, og er ansvarlige overfor Studentersamfundet i henhold til § 15.4 Mistillitsforslag og § 16 Interpellasjoner.

Finansstyret kan opprette og legge ned gjenger ut fra Studentersamfundets behov til enhver tid.

Gjengenes sammensetning, plikter og fullmaktsområder blir fastsatt i en instruks av Finansstyret i samråd med Styret og gjengene (se §27 Instrukser og reglementer). Alle gjenger ledes av en gjengsjef som er ansvarlig overfor Finansstyret. Gjengsjef skal velges av medlemmene i vedkommende gjeng, og skal presenteres for Studentersamfundet. Tjenestetiden for en gjengsjef er normalt ett år.

I lovforslaget foreslås det å endre andre avsnitt til:

Gjengen velger selv sine nye gjengmedlemmer blant Studentersamfundets medlemmer. I særskilte tilfelle kan Styret samtykke til valg av nye gjengmedlemmer som ikke er medlem av Studentersamfundet. Alle gjengmedlemmer er å betrakte som tillitsrepresentanter for Studentersamfundet, og er ansvarlige overfor Studentersamfundet i henhold til § 15.4 Mistillitsforslag og § 16 Interpellasjoner.

Vedtak

Rådet mener forslaget kommer i konflikt med § 28, hvor det heter at «Alle tillitsrepresentanter skal i sin tjenestetid ha gyldig medlemskap i Studentersamfundet.» Rådet finner derfor forslaget ikke formelt i orden, og sender det tilbake til forslagsstiller.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.