Rådsmøte 8.11.2016

Til stede: Norvald H. Ryeng, Sveinung H. Vaskinn, Elisabeth Halle, Eivind Rindal, Christine H. Berntzen

Sak 13/16: Lovendringsforslag ved Dag Herrem

Lovendringsforslag, § 22 i Samfundets lover

Opptak til gjengene av personer som ikke er medlem av Samfundet

Ved opptak til gjengene er det noen søkere som ikke har medlemsrett i Studentersamfundet, og som gjengene har behov for å ta opp som gjengmedlemmer. Det er et begrenset antall hvert år, og disse har så langt vært tatt opp i strid med instruks og Samfundets lover. Personene det gjelder er typisk ressurspersoner med en faglig bakgrunn eller sertifikater som ikke kan rekrutteres blant medlemmene. Slike opptak er en videreføring av en ikke-formalisert praksis innarbeidet over flere år, og som frem til nå har vært ansett som ukontroversiell. Slike opptak gjelder bla elektrikere til DG og musikere til Orkesteret.

Etter § 22 i Samfundets lover kan gjengene bare velge sine medlemmer blant medlemmer av Samfundet. For Orkesteret er det gitt hjemmel i gjenginstruksen for opptak av ikke-medlemmer. Denne instruksen er i strid med Samfundets lover. For de øvrige gjenger gjelder generell gjenginstruks som krever gyldig medlemskap i Samfundet. Generell gjenginstruks åpner ikke for unntak.

På Samfundets generalforsamling i april 2016 fremmet Styret forslag om å utvide retten til medlemskap, ved at Styret i særskilte tilfelle kunne samtykke til medlemskap upåaktet av utdanningskravet. Lovendringsforslaget fikk ikke nødvendig flertall, av de som avga stemme var et knapt flertall for endringen. Konsekvensen er at medlemmene har sagt nei til en utvidelse av medlemsretten, og det må organisasjonen forholde seg til.

For å få gjennomført opptak høst 2016 og rekruttert de nødvendige ressurspersoner ga FS gjengene midlertidig tillatelse til å ta opp medlemmer som ikke har rett til medlemskap i Samfundet. Tillatelsen forutsatte søknad gjennom styret som innstilte på opptak og oblat for ett semester av gangen. Styret har etter lovenes § 3 rett til å invitere personer til medlemskap for inntil to semester. Finansstyret forutsatte at saken ble fremmet for Samfundsmøte høsten 2016.

Finansstyret ser behovet for å rekruttere medlemmer til gjengene utenfor Samfundets medlemmer. Det er en ordning som har fungert utmerket over mange år. Alternativet er å sette bort en større andel av gjengenes gjøremål til innleid arbeidskraft. Finansstyret ønsker at flest mulig arbeidsoppgaver kan løses av gjengene. Det er både et spørsmål om økonomi og om rådighet over eget hus.

Finansstyret ønsker å foreslå en endring av § 22 i Samfundets lover, hvor det i særskilte tilfelle åpnes for å tillate opptak uten medlemsrett. Slike opptak søkes gjennom gjengens representant som avgir innstilling til styret om samtykke til opptak. Styret har en eksklusiv rett til å avgjøre søknaden og vil ha kontroll på både omfanget av og hvem som tas opp. Lovendringsforslaget medfører ingen endring i retten til medlemskap. Gjengmedlemmer uten medlemsrett vil bli betraktet som tillitspersoner på Samfundet og vil være underlagt de krav som ellers stilles i Samfundets lover. Gjengmedlemmer uten medlemsrett må fritas fra plikten til å betale medlemskap i lovenes § 28. Det presiseres at fritaket fra pliktig medlemskap bare gjelder frem til gjengmedlemmet oppnår medlemsrett. Finansstyret kan regulere vilkårene til særskilte tilfelle i gjenginstruks.

Dagens bestemmelse lyder slik:

§22 Gjengene

Det er opprettet gjenger til å løse spesielle oppgaver innen Studentersamfundet. Gjengen velger selv sine nye gjengmedlemmer blant Studentersamfundets medlemmer. Alle gjengmedlemmer er å betrakte som tillitsrepresentanter for Studentersamfundet, og er ansvarlige overfor Studentersamfundet i henhold til § 15.4 Mistillitsforslag og § 16 Interpellasjoner.

Finansstyret kan opprette og legge ned gjenger ut fra Studentersamfundets behov til enhver tid. Gjengenes sammensetning, plikter og fullmaktsområder blir fastsatt i en instruks av Finansstyret i samråd med Styret og gjengene (se §27 Instrukser og reglementer). Alle gjenger ledes av en gjengsjef som er ansvarlig overfor Finansstyret. Gjengsjef skal velges av medlemmene i vedkommende gjeng, og skal presenteres for Studentersamfundet. Tjenestetiden for en gjengsjef er normalt ett år.

Bestemmelsen foreslås endret slik:

§22 Gjengene

Det er opprettet gjenger til å løse spesielle oppgaver innen Studentersamfundet. Gjengen velger selv sine nye gjengmedlemmer blant Studentersamfundets medlemmer. Alle gjengmedlemmer er å betrakte som tillitsrepresentanter for Studentersamfundet, og er ansvarlige overfor Studentersamfundet i henhold til § 15.4 Mistillitsforslag og § 16 Interpellasjoner.

Etter innstilling fra gjengenes representant i Finansstyret kan Styret i særskilte tilfelle samtykke til valg av nye gjengmedlemmer uten medlemsrett til Studentersamfundet. Gjengmedlemmer uten medlemsrett fritas fra pliktig medlemskap frem til gjengmedlemmet oppnår medlemsrett, jfr § 28.

Finansstyret kan opprette og legge ned gjenger ut fra Studentersamfundets behov til enhver tid. Gjengenes sammensetning, plikter og fullmaktsområder blir fastsatt i en instruks av Finansstyret i samråd med Styret og gjengene (se §27 Instrukser og reglementer). Alle gjenger ledes av en gjengsjef som er ansvarlig overfor Finansstyret. Gjengsjef skal velges av medlemmene i vedkommende gjeng, og skal presenteres for Studentersamfundet. Tjenestetiden for en gjengsjef er normalt ett år.

Vedtak

Rådet finner forslaget formelt i orden.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.