Rådsmøte 30.01.2017

Til stede: Norvald H. Ryeng, Sveinung H. Vaskinn, Bjørg Helene Andorsen, Eivind Rindal, Christine H. Berntzen, Bernhard Kvaal

Sak 5/17 Lovforslag fra Dag Herrem

Dag Herrem har fremmet lovforslag vedrørende endring av Studentersamfundets lover § 22.3.

Dagens § 22, 3 ledd lyder:

"Etter innstilling fra gjengenes representant i Finansstyret kan Styret i særskilte tilfeller samtykke til valg av nye gjengmedlemmer uten medlemsrett til Studentersamfundet. Gjengmedlemmer uten medlemsrett fritas for pliktig medlemskap frem til gjengmedlemmet oppnår medlemsrett, jfr. § 28."

Foreslått endring:

"Etter innstilling fra gjengenes representant i Finansstyret kan Styret i særskilte tilfeller samtykke til valg av nye gjengmedlemmer uten medlemsrett til Studentersamfundet. Styret kan gi gjengmedlemmer medlemsrett til Studentersamfundet. Gjengmedlemmer uten medlemsrett fritas for pliktig medlemskap frem til gjengmedlemmet oppnår medlemsrett, jfr. § 28."

Vedtak

Rådet finner forslaget formelt i orden.

Sak 6/17 Vedtaksforslag fra Øyvind Bentås

I forbindelse med et lovforslag jf. sak 4/17 ønsker Øyvind Bentås å fremme følgende forslag til vedtak på Samfundsmøte:

"Studentersamfundet i Trondhjem, samlet til Samfundsmøte 28. Januar 2017 samtykker at endringen i Samfundets lover §22, 2. har tilbakevirkende kraft i opp til to kalenderår fra dags dato."

Vedtak

Rådet finner at det ikke er hjemmel i Samfundets lover for å fremme et slikt forslag. Rådet ber forslagsstiller om å ta denne intensjonen inn i selve forslaget til lovtekst.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.