Rådsmøte 02.10.2018

Til stede: Miriam Nesbø, Snorre Vestli, Bjørg Helene Andorsen, Bernhard Kvaal, Eivind Rindal og Sveinung Heide Vaskinn

Sak 27/18: Siden sist

Oppdatering på hendelser og aktivitet siden sist Rådsmøte.

Sak 28/18: Møtevakter høsten 2018

Bestemmer møtevakter for de første Samfundsmøtene for høsten

Sak 29/18 Disiplinærsystemet

Diskusjon

Sak 30/18 Behandling av Finansstyrepapirer

Vedtak

Vedrørende sak 11, på møte 4. oktober 2018, om "Kostnader nybygg og regulering"

Gitt Rådets oppgaver og de utfordringer som Samfundet har hatt i tidligere byggesaker ber Rådet Finansstyret om å orientere Samfundsmøte om de innledende kostnader knyttet til prosjektene som skisseres i sakspapirene. Dette grunnet det omfanget denne saken har både prosjektmessig og økonomisk på kort og lang sikt.

Videre ber Rådet Finansstyret om å legge fram en beskrivelse av hele prosessen til Finansstyret og Rådet der det kommer fram hvilke offentlige tillatelser som trengs for både motfylling i Nidelva og for selve nybygget inkl de arbeider eller undersøkelser som må foretas for dette. Deretter prosessen med å engasjere konsulenter for en anbudsprosess og hvordan usikkerhet knyttet til bygge- og anleggsoppdragene håndteres. Det er ønskelig at dette gjøres før man pådrar seg for større kostnader.

Før det inngås forpliktelser av enda større art slik som eksempelvis inngåelse av kontrakt med entreprenører skal Samfundsmøte godkjenne disse forpliktelsene.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.