Rådsmøte 14.01.2019

Til stede: Snorre Vestli, Miriam Nesbø, Bernhard Kvaal, Eivind Rindal, Sveinung Heide Vaskinn og Amanda Berstad

Sak 01/19: Konstituering av Rådet

Rådet konstituerer seg selv som følgende:

Leder - Sveinung Heide Vaskinn Nestleder - Eivind Rindal Sekretær - Miriam Nesbø Medlem - Amanda Berstad Medlem - Bernhard Kvaal Medlem - Snorre Vestli

Sak 02/19: Møtevakter

Diskusjon og avklaring rundt hvem som innehar møtevaktene for de første møtene for våren

Sak 03/19: Siden sist

Diskusjon

Sak 04/19: Vedrørende Finansstyrets forslag til romprogram i nybygg

Vedtak
Finansstyrets leder meldte på Safundsmøte 12. januar at saken om valg av romprogram i nybygg kommer opp til behandling i Samfundsmøte 19. januar. Rådet legger til grunn at intensjonene i Samfundets lover er at Samfundets medlemmer skal ha god mulighet til å sette seg inn i saken og muligheter til å ytre seg. Såfremt medlemmene har mulighet til å fremme alternativer som ligger i “Utredning: rom- og funksjonsprogram for utvidelse av Studentersamfundet i Trondhjem”, så mener Rådet at saken kan behandles etter foreslått tidsplan. Rådet tar til etterretning at nødvendige midler til utarbeidelse av skisseprosjektet allerede er satt av i vedtatt budsjett for 2019.

Sak 5/19: Finansstyrepapirer

Diskusjon rundt sakene til kommende Finansstyremøte

Sak 6/19: Voteringsorden

Diskusjon rundt voteringsorden for førstkommende lørdags Samfundsmøte. Dette tas videre med Styret

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.