Rådsmøte 03.02.2020

Tilstede: Miriam Nesbø, Amanda Berstad, Snorre Vestli, Sveinung Vaskin og Eivin Rindag (Bernhard Kvaal per epost for sak 10/20)

7/20: Siden sist

UKEsjefvalg: Diskusjon rundt valgordning og selve gjennomføring av stemming.

Rådet vil foreslå for Styret at stemmesedlene stemples av ITK når kort er godkjent. Dette forå å sikre at stemmene som havner i urnene har blitt verifisert.

8/20: FS-papirer

Rådet legger seg ikke borti det som er på planen, men setter pris på at Samfundets verdier holdes ved like

9/20: Lovforslag

Snorre Vestli har levert følgende lovforslag for §2.5.

Dagens bestemmelse lyder: §2.5: "Samfundsretten avgjør saker som kommer inn under §2. 4."

Bestemmelsen foreslås endret til

§2.5: "Styret avgjør saker som meldes inn under §2.4. Sakens parter kan anke styrets vedtak inn for Samfundsretten. Ved en eventuell anke trer vedtaket ikke i kraft før anken er behandlet."

10/20: Vedtak for lovforslag

Denne saken ble gjennomført per epost etter møtet. Snorre Vestli meldte seg innhabil. For vedtak i sak 10/20 er det derfor Miriam Nesbø, Amanda Berstad, Sveinung Vaskinn og Bernhard Kvaal som har behandlet

Vedtak: Rådet har behandlet lovforslaget, og finner at det er formelt i orden

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.